Przejdź do głównej treści

Logopedia

Konsultacje logopedyczne

Konsultacje przeznaczone są m.in. dla rodziców, którzy:

  • niepokoją się o prawidłowy rozwój mowy dziecka, zauważają wady wymowy i trudności w komunikacji dziecka 
  • chcą sprawdzić, czy mowa ich dziecka rozwija się prawidłowo
  • zostali skierowani na konsultację w placówce, do której uczęszcza dziecko

Konsultacje przeznaczone są m.in. dla dzieci: 

  • nie wymawiających prawidłowo wszystkich głosek (zgodnie z etapem rozwojowym)  
  • z opóźnionym rozwojem mowy (dziecko nie mówi wcale lub mówi niewiele słów i zwrotów)
  • z nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego
  • mających problemy ze słuchem
  • potrzebujących wsparcia w zakresie komunikacji językowej 
  • posługujących się komunikacją zastępczą, alternatywną
  • potrzebujących wsparcia w zakresie komunikacji językowej (w tym dzieci ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, innymi niepełnosprawnościami)

Diagnoza logopedyczna

Logopeda, na podstawie rozmowy z rodzicami i obserwacji dziecka w zabawie oraz wyników badań logopedycznych dokonuje diagnozy logopedycznej rozwoju mowy dziecka. 

Wyniki diagnozy oraz wnioski do dalszej pracy przedstawiane są zawsze rodzicom w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą 

Diagnostyka obejmuje zazwyczaj 2- 3 spotkania (z rodzicami i dzieckiem) i jest zaplanowana wspólnie z rodzicami dziecka. 

Pierwsze spotkanie obejmuje wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz zgłaszanych trudności i już podjętych działań. 

W zależności od potrzeb konkretnej rodziny i ich oczekiwań, na spotkaniu mogą być obecni sami rodzice lub rodzice z dzieckiem. 

Drugie spotkanie to obserwacja i zapoznanie logopedy z dzieckiem poprzez wspólną zabawę oraz wykonanie diagnozy rozwoju mowy dziecka. 

Podczas trzeciego spotkania logopeda omawia z rodzicami wnioski z diagnozy, wspólnie ustalany jest indywidualny plan terapii oraz liczba i częstotliwość spotkań. Logopeda udziela również rodzicom wskazówek do pracy w domu oraz przekazuje zalecenia dla kadry placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Terapia logopedyczna

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawy, podczas której dziecko rozwija komunikację, zdolności językowe oraz uczy się prawidłowej wymowy głosek i słów.

Terapia logopedyczna dopasowana jest indywidualnie do potrzeb, możliwości i umiejętności dzieci, dzięki czemu ma ono szansę na przezwyciężenie trudności przy wykorzystaniu swoich mocnych stron i uzdolnień.