Przejdź do głównej treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka prywatności)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PORADNIA Z POMYSŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 10B/lok. U13, posiadająca nr NIP 9512540968, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000971367.

Dane administratora danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie:
  kom. +48 516 856 246
 • mailowo:
  kontakt@poradniazpomyslem.pl
 • pisemnie, wysyłając korespondencję na adres:
  NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PORADNIA Z POMYSŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Prymasa Augusta Hlonda 10B/lok. U13, 02-972 Warszawa

Nasze aktualne dane możesz sprawdzić pod adresem: https://poradniazpomyslem/kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • marketingowym, o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • innym, wskazanym wprost w wyrażonej przez Ciebie zgodzie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • zawarcia umowy, o ile wyraziłeś zainteresowanie zawarciem z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonywania umowy, o ile została pomiędzy nami zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o ile istnieje taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. organom podatkowym, sądom, innym urzędom)
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi:
  • księgowe,
  • prawne,
  • z zakresu obsługi biura i administracji,
  • informatyczne i telekomunikacyjne,
  • doręczania korespondencji i przesyłek,
  • drukarskie i archiwizacyjne,
  • płatnicze,
  • doradcze, audytorskie, kontrolne,

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Może zdarzyć się, że Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich), albowiem korzystamy z zewnętrznych dostawców usług IT (serwery).

W każdej chwili na Twoje żądanie udostępnimy Ci informacje o tym czy dane zostały przekazane do państwa trzeciego, a także dotyczące stosowanych w takim wypadku zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres jej negocjowania,
 • Twoje podstawowe dane pozyskane w celach archiwizacyjnych przechowujemy do końca roku kalendarzowego, w którym upłynęło 10 lat od dnia ich pozyskania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli,
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, po otrzymaniu takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim wyraziłeś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności; w celu skorzystania z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami, posługując się danymi, o których mowa powyżej;
 • przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”); możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie telefonicznie, mailowo lub pisemnie – nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 2.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.