Przejdź do głównej treści

Terapia pedagogiczna

Konsultacje z terapeutą pedagogicznym / pedagogiem specjalnym

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest m.in. dla dzieci: 

  • nie wykazujących jeszcze gotowości do podjęcia nauki w szkole (wątpliwości rodziców i nauczycieli)
  • z trudnościami w nauce czytania i pisania, nauce szkolnej
  • z trudnościami w czytaniu, zarówno jeśli chodzi o technikę i płynność czytania, jak i rozumienie tekstu
  • z trudnościami w uczeniu się matematyki
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej niezbędnej do nauki czytania i pisania (przekręcanie znaków i liter, kłopoty z pisaniem, rysowaniem, wodzeniem po śladzie itp.) 
  • z diagnozą dysleksji, dyskalkulii lub dysortografii
  • z diagnozą ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
  • z obniżonymi możliwościami intelektualnymi
  • z problemami z koncentracją uwagi, dłuższym skupieniem na zadaniu

Diagnoza pedagogiczna

Terapeuta, na podstawie rozmowy z rodzicami, dokumentów z placówki, do której uczęszcza dziecko i obserwacji dziecka podczas zabawy kierowanej, dokonuje wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka. 

Wykorzystuje w tym celu testy diagnostyczne  służące ocenie poziomu czytania i pisania, płynności czytania itp. 

Jeśli istnieje taka potrzeba, terapeuta stosuje również inne testy m.in. Skalę Ryzyka Dysleksji, Baterię metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci i inne. 

Możliwe jest również wykonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka z użyciem Profilu Psychoedukacyjnego  (PEP-3–PL) 

Diagnostyka obejmuje zazwyczaj 2- 3 spotkania (z rodzicami i dzieckiem) i jest zaplanowana wspólnie z rodzicami dziecka. 

Pierwsze spotkanie zazwyczaj obejmuje wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz zgłaszanych trudności i już podjętych działań. 

Drugie spotkanie to obserwacja i zapoznanie terapeuty z dzieckiem poprzez wspólną zabawę oraz wykonanie diagnozy adekwatnej do potrzeb dziecka (diagnoza funkcjonalna, diagnoza Skalą Ryzyka Dysleksji lub innymi testami). 

Podczas trzeciego spotkania terapeuta omawia z rodzicami wnioski z diagnozy, wspólnie ustalany jest indywidualny plan terapii oraz liczba i częstotliwość spotkań. 

Terapeuta udziela również rodzicom wskazówek do pracy w domu oraz przekazuje zalecenia dla kadry placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Wyniki diagnozy oraz wnioski do dalszej pracy przedstawiane są zawsze rodzicom w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. Możliwe jest również wystawienie formalnej opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się zawierającej zalecenia honorowane przez przedszkola i szkoły.

Terapia pedagogiczna

Są to regularne zajęcia, których celem jest wsparcie dziecka w pokonaniu trudności w uczeniu się wynikających z różnych przyczyn  (dysleksja, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia ze spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna i inne). 

Prowadzone są w formie gier i zabaw ruchowych, językowych, słuchowych, muzycznych i innych. Zajęcia zawierają również elementy treningu uważności. 

Ponadto, nasi specjaliści wdrażają dzieci do samodzielnego i odpowiedzialnego procesu uczenia się, stosując koncepcję planu daltońskiego.