Przejdź do głównej treści

Terapia ręki

Konsultacje w zakresie terapii ręki

Terapia ręki przeznaczona jest m.in. dla dzieci: 

 • z trudnościami w opanowaniu czynności samoobsługowych (ubieranie się, rozbieranie, trzymanie sztućców, ścieranie ze stołu, przenoszenie przedmiotów, nalewanie do kubeczka itp.) 
 • niechętnych do wykonywania prac manualnych, plastycznych (rysowanie, wycinanie, modelowanie, wyklejanie)
 • z niefunkcjonalnym chwytem pisarskim (dziecko szybko się męczy, niewyraźnie kreśli i pisze, ma wolne tempo pracy)
 • zaburzeniami grafomotorycznymi (diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się lub diagnoza dysgrafii)
 • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym w obrębie kończyn górnych
 • mających problem z koordynacją obu rąk
 • z niepełnosprawnością ruchową, utrudniającą wykonywanie czynności manualnych

Diagnoza terapii ręki

Terapeuta, na podstawie rozmowy z rodzicami, dokumentów z placówki, do której uczęszcza dziecko i obserwacji dziecka podczas zabawy kierowanej, dokonuje wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka. 

Wykorzystuje w tym celu testy diagnostyczne. 

Diagnostyka obejmuje zazwyczaj 2 spotkania (z rodzicami i dzieckiem) i jest zaplanowana wspólnie z rodzicami dziecka. 

Pierwsze spotkanie zazwyczaj obejmuje wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz zgłaszanych trudności i już podjętych działań. W zależności od potrzeb konkretnej rodziny i ich oczekiwań, na spotkaniu mogą być obecni sami rodzice lub rodzice z dzieckiem. 

Drugie spotkanie to obserwacja i zapoznanie terapeuty z dzieckiem poprzez wspólną zabawę oraz wykonanie diagnozy adekwatnej do potrzeb dziecka. 

Terapeuta omawia z rodzicami wnioski z diagnozy, wspólnie ustalany jest indywidualny plan terapii oraz liczba i częstotliwość spotkań. 

Terapeuta udziela również rodzicom wskazówek do pracy w domu oraz przekazuje zalecenia dla kadry placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Wyniki diagnozy oraz wnioski do dalszej pracy przedstawiane są zawsze rodzicom w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. 

Terapia ręki – zajęcia

Terapia ręki ma na celu:

 • Wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, w tym pisania i kreślenia
 • Osiąganie samodzielności w codziennych czynnościach
 • Poprawę funkcjonalności chwytu pisarskiego
 • Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Wzmacnianie koncentracji uwagi

Na zajęciach nie prowadzimy jedynie ćwiczeń przy stoliku, ale angażujemy wszystkie mięśnie biorące udział przy kształtowaniu prawidłowej sylwetki czy mięśnie obręczy barkowej, które często mają wpływ na trudności przy rysowaniu lub pisaniu. Zwracamy uwagę na postawę dziecka przy stoliku, jego sposób chodzenia i siedzenia.